Werken aan een inclusieve samenleving: "Iedereen telt mee"

Zorg voor gelijkwaardige deelname aan de maatschappij voor iedereen.

Masterclass inclusief LHBTIQAP+ overheidsbeleid

In deze masterclass stellen we de concrete vraag: hoe kun je als organisatie geld reserveren voor een Regenboogagenda en dit merkbaar bij inwoners terecht laten komen? We nemen de deelnemers mee op basis van de grondslag van Calicocat: systeemdenken. Acceptatie van LHBTI’ers kan in een breder perspectief worden gezien en worden verbonden met tal van andere kwesties, van sociale agenda tot de huizenmarkt.

Projectmanagement diversiteit en inclusie

We werken aan een tolerante en inclusieve samenleving met verbindingen tussen inwoners met verschillende achtergronden en met aandacht voor kwetsbare groepen. In deze samenleving is geen ruimte voor discriminatie en intolerantie. We streven naar een samenleving waar mensen niet beginnen met oordelen, maar naar elkaar luisteren. In deze inclusieve samenleving wordt geborgd, dat meedoen in de basis voor iedereen mogelijk is. We helpen u graag bij het ontwikkelen, coördineren en implementeren van diversiteit en inclusie beleid door dit te weerspiegelen in uw bedrijfsmodel en of organisatie.

Masterclass Sustainable Development Goals (“SDG’s”) in beleid

Masterclass Sustainable Development Goals in beleid In 2015 tekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het akkoord voor ‘Agenda 2030’ voor Duurzame Ontwikkeling. We bieden handvatten aan organisaties, die hier (versneld) mee aan de slag willen of een verdiepingsslag willen maken. Wezenlijk is de samenwerking met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen.

 

Wat is ons doel?

Vanuit de pijler “Iedereen telt mee” werken we aan een samenleving waar er ruimte moet zijn voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, politieke overtuiging,  genderidentiteit, sociaaleconomische achtergrond, en/of geaardheid. Dit wordt ook wel een “inclusieve samenleving” genoemd.

Wat is ons uitgangspunt?

We baseren ons op het zogenoemde ‘systeemdenken’. Dit houdt in dat we uitgaan van de wisselwerking en onderlinge samenhang van mens, planeet en welzijn. Door middel van deze integrale aanpak creëren wij nieuwe inzichten, bewustwording en verbinding.

Wat doen we concreet om ons doel te realiseren?

We doen dit door het (mogelijk) maken van opinieartikelen, discussiebijeenkomsten en masterclasses. Hierbij is het  belangrijk dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 worden gerealiseerd. Maar ook, dat we verder kijken dan 2030 en de huidige invulling van deze doelen. Bovendien is het voor ons van belang dat zoveel mogelijk standpunten worden belicht en dat discussies zo breed mogelijk worden gevoerd. Alleen vanuit een open houding en discussie is het mogelijk om verandering te realiseren. 

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.