Economie en Onderzoek

Focus op de economie van de toekomst, gericht op continuïteit van de combinatie van natuur, werken en leven.

Masterclasses Publiek Privaat Partnerschap (PPP)

De samenwerking voorbij: publiek privaat partnerschap

Bij een publiek privaat partnerschap (PPP) gaan we uit van gelijkwaardige partners en een gezamenlijke ‘win’; daarmee is een PPP minder vrijblijvend dan een publiek private samenwerking (PPS). Een PPP slaagt als alle potentiële partijen overtuigend meedoen: politiek, overheid, bedrijfsleven (in de breedste zin) en bevolking. Zo’n partnerschap biedt kans om projecten in een kortertijdsbestek te realiseren.

Masterclass Innovatie en PPP: hoe innoveer je daadwerkelijk als partnerschap.

Deze masterclass wordt aangeboden aan deelnemers die minimaal de masterclass Algemeen PPP hebben gevolgd.

Een PPP kan een belangrijke effectiviteitsslag betekenen door op professionele wijze (v.w.b. aansturing) om te gaan met innovatieve onderwerpen. Een PPP vereist lef, doorzettingsvermogen en vooral eensgezindheid en overtuiging. De partners participeren elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. De afbakening tussen wat samen te doen en wat de eigen verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke partners zal steeds duidelijker worden; ook zal aandacht worden besteed aan noodzakelijke, regelmatige herijking.

Calicocat Research Institute

Het Calicocat Research Institute schept de voorwaarden om een groep gedreven jongeren op professionele wijze hun stem te laten horen op diverse maatschappelijke thema’s. Het instituut gebruikt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als een kwantitatief en kwalitatief kader voor een duurzame toekomst. De onderzoekscommissie draagt bij aan praktisch en fundamenteel onderzoek door antwoorden te geven op lokale, regionale en (inter) nationale vraagstukken. 

Beleidstoetsing binnen bedrijf en bestuur

Hoe kunnen de doelen van geformuleerd beleid gehaald worden? En hebben de resultaten van geïmplementeerd beleid wel iets te maken met de oorspronkelijke plannen en doelstelling? In deze masterclass bieden we een instrument aan aan bedrijven, overheid en politiek om vooraf het effect van beleid te toetsen. Hierbij maken we gebruik van state-of-the-art beleidssimulatiemodellen. Onze toetsing draagt zo bij aan meer vertrouwen in het door te voeren beleid en het werkt kostenbesparend. 

Masterclass Systeemdenken

Hoe behoud je praktisch overzicht over het geheel, zonder je te verliezen in afzonderlijke onderdelen? In deze masterclass geven we uitleg over het praktisch benutten van systeemdenken voor bedrijven, overheden en de politiek. Beschikbaar: najaar 2020.

Wat is ons doel?

Vanuit de pijler “Economie en Onderzoek” werken we aan de economie van de toekomst. Dit doen we door praktisch toepasbaar onderzoek te doen, verbonden met democratie en bestuur

Wat is ons uitgangspunt?

Vraagstukken over ’nieuwe economie’ hanteren “soms trendy” termen als onder andere ‘circulair’, ‘duurzaam’, ‘donut-economie’. Het gaat wat ons betreft om continuïteit. Continuïteit van natuur, werken en leven. Continuïteit is een bekend begrip in de economie.

*Vanuit het perspectief continuïteit voeden we daarom de discussie met het doel dat huidige en vooral toekomstige generaties bij dragen aan een letterlijk en figuurlijk gezonde en veelkleurige natuur inclusieve economie. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld de in tijd al weer begrensde Sustainable Development Goals (2030) van de Verenigde Naties.  

Wat doen we concreet om ons doel te realiseren?

Het onderzoeken welke (beleids-)matige kaders en -mogelijkheden die er zijn om vraagstukken over de “nieuwe economische vormen” te kunnen realiseren, organiseren en democratiseren. Door onder andere te streven naar efficiëntere besluitvorming doormiddel van bijvoorbeeld digitalisering. Met partners blijven we werken aan deze vraagstukken in projekten en publiciteit daarover.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Tel.: +316 22 71 56 76
  • Mail : contact@calicocat.nl
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.