Sustainable Development Goals (SDG’s):
Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Op de conferentie van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling van 2012 in Rio de Janeiro zijn universele doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen bieden richting om belangrijke sociale en economische problemen in de wereld aan te pakken.
Op 25 september 2015 tekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties uiteindelijk het akkoord “Agenda 2030” voor duurzame ontwikkeling. Hiermee verklaarden zij een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Het één hangt samen met het ander.

Bij de huidige veelal ‘sectorale’ benadering worden sociale, economische en ecologische ontwikkelingen nog vaak als afzonderlijke problemen gezien. Dat betekent: overstappen op een manier van denken over de wereld waarin de economie de maatschappij dient. Dit ligt voor het grijpen. Een economie die ontwikkelt binnen de grenzen van onze planeet. Zoals Nobelprijswinnaar Jacques Tirole treffend zei: “Making this world a better world is the economist’s first mission”.

De samenhang tussen ‘people, planet and profit’ komt ook terug in bijvoorbeeld in ‘Doughnut Economics’ van Kate Raworth. Raworth legt uit dat alles op aarde samenhangt en dat de aarde harde grenzen kent als het gaat om wat ze nog kan verdragen. Concreet betekent dit, dat we op een punt zijn beland waarop een andere inrichting van onze samenleving (en daarmee de economie) aan de orde is: het gaan denken in lokale, circulaire kringlopen. Dit heet ook wel de ‘circulaire economie’. Dit houdt ook in dat meer gehandeld wordt volgens systemisch denken in lokale ecosystemen. Een voorbeeld hiervan is ‘industriële symbiose’: de reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Deze wijze van werken zorgt ervoor dat de concurrentiepositie van bedrijven wordt verbeterd en daarmee ook die van de regio. In feite hebben we het over een basisbegrip uit de economie: continuïteit.

Sociaaleconomische structuur

De onderlinge samenhang houdt ook in, dat de sociaal-economische structuur een nieuw formulering behoeft. Eén, waarbij menselijk handelen, welzijn van mensen, diversiteit en inclusiviteit worden omarmd, met de natuur als vertrekpunt. In economische termen wordt dit ook wel de Triple Bottom Line genoemd: People, Planet, Prosperity (dit laatste vervangt het vroegere ‘Profit’) .

Verschillende gemeenten gebruiken in hun coalitieakkoorden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen om samenhang te laten zien tussen de verschillende inspanningen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid in hun gemeente. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen immers samen een raamwerk, waarmee een inclusieve samenleving kan worden gecreëerd. Ook zien we dat diverse provincies de taak hebben opgepakt om met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door hun aanbestedings- en inkoopbeleid innovatiever in te richten door marktpartijen uit te dagen samen met hun (keten)partners zo transparant mogelijk met de de meest ideale oplossing te komen.

Om alle 17 doelen en 169 subdoelen te behalen in 2030 is het zaak, dat regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat hierbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Duurzaam Ontwikkelingsdoel 17 omschrijft dit als volgt: “Versterkt de implementatie middelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.”

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Tel.: +316 22 71 56 76
  • Mail : contact@calicocat.nl
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.