Werken aan verdieping van discussies: "Debat en Dialoog"

Vanuit de pijler “Debat en Dialoog” werken we aan het voeren en verdiepen van discussies die niet of onvoldoende worden gevoerd. We richten ons op discussies over politieke processen, beleidsontwikkeling en manier van besluitvorming.

We willen hiermee bereiken dat meer mensen bekend raken met de mogelijkheden die er zijn om onderwerpen die hen raken bespreekbaar te maken. en hoe ze daardoor zelf kunnen bijdragen aan politieke besluitvorming. Indirect dienen we ook een politiek belang namelijk dat er meer draagvlak wordt gecreëerd door transparante besluitvorming. 
 
Om dit te bereiken houden we op verschillende manieren vanuit een onafhankelijk perspectief politieke processen tegen het licht. We vinden het belangrijk dat mensen ervaren dat ze hun stem kunnen laten horen en dat die wordt meegeteld. Zo hoort het wat ons betreft in een ‘directe democratie’. 

Wat we doen:

Opinie  & Debat

We schrijven regelmatig opinieartikelen, organiseren debatten over actuele onderwerpen.

Thema’s:

  • Partnerschappen en beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling.
  • Duurzame economie, innovatie, (digitale) infrastructuur, onderwijs en werkgelegenheid.
  • Veiligheid, goed bestuur en informatiesamenleving.
  • Mobiliteit.
  • Transformatie sociaal domein.
  • Fysieke leefomgeving.

Democratische vernieuwing

Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen is doel 16.7 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Calicocat draagt hier aan bij om dit doel te concretiseren doormiddel van het ontplooien dat zorgt dat inwoners actief bij beleidsontwikkeling en besluitvorming worden betrokken. Een voorbeeld hiervan is het agenderen van het referendum in Drenthe:

Hackathons 

We werken aan innovaties om mensen beter te informeren en het makkelijker te maken actief een rol te spelen in politieke besluitvorming. 

Doormiddel van hacktons ontwikkelen we open source beschikbaar gestelde hulpmiddelen die bijdragen inwoners eenvoudiger te betrekken  bij de politiek. Lees meer over onze hackathon of meld je alvast aan voor de hackathon: 

Prikkelend, speels en verbindend.

Spraakvlak wil jongeren prikkelen om hun mening te uiten en het gesprek aan te gaan en polarisatie tegen te gaan. Spraakvlak is een eenvoudig en informatief kaartspel bestaande uit vijf verschillende categorieën. In elke categorie worden de spelers op verschillende manieren uitgedaagd hun mening te geven over een (politiek) onderwerp. Het doel van Spraakvlak is om jongeren tussen de 18 en 30 op een speelse manier kennis te laten maken met politiek en ze uit te dagenom een open conversatie te starten. Door hen op een speelse manier uit te dagen en in gesprek te gaan. Spraakvlak in opdracht van Calicocat ontwikkeld door studenten van NHL Stenden. (Dirk Joosse, Cor Kooistra, Peter Roskam, Jasper Tuin, Eva van der Pol en Josan van der Wal.)

Training politiek handwerk

Wat doen de Provinciale Staten? Wat zijn moties en amendementen? Hoe kan je als inwoner van een gemeente actief bijdragen aan de politiek ter plaatse? Deze niet-partijgebonden training is gericht op inwoners van alle leeftijden die graag inzicht willen krijgen in het reilen en zijlen van de politiek binnen alle bestuurlijke lagen. Het doel is om mensen wegwijs te maken in de politiek, zodat ze hun stem duidelijk kunnen laten horen. 

Besluitvorming lokaal/regionaal verankerd

Hoe boeken inwoners en hun politieke vertegenwoordigingen optimaal resultaat? Aan de hand van ingerichte groepen brengen we inwoners dichterbij hun zelfverkozen volksvertegenwoordigers. Door deze mensen samen te brengen, streven we naar de realisatie van een directere democratie. Beschikbaar: voorjaar 2021.

Regionale politiek in de klas

Hoe wordt de stem van scholieren echt gehoord binnen hun school en daarbuiten?
Wat is het verschil tussen de gemeenteraad en Provinciale Staten? Welke partijen zitten er in de gemeenteraad van jouw gemeente en wat willen deze partijen? Aan de hand van ons programma voor scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs raken leerlingen wegwijs binnen de politiek bij hen in de buurt. Beschikbaar: voorjaar 2021.

Training debat en dialoog

Voor aankomende politici en/of leden van medezeggenschapsorganen. Hoe bereik je dialoog en kun je daardoor effectief het debatopzoeken. Vanaf voorjaar 2021.

Thematische werksessies

Organisatie van een inhoudelijke bijeenkomst met als doel visievorming over een onderwerp in de (lokale) politiek

Algemene oriëntatie voorafgaand op feitelijk
debat met gebruik van gevarieerde onderwerpen.

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact

  • Asserstraat 114, 9492 TB Ubbena
  • Tel.: +316 22 71 56 76
  • Mail : contact@calicocat.nl
  • Kvk: 34212337

© caliCOcat. All Rights Reserved.